Termeni si Conditii

Informare privind protecția datelor personale

Informații generale

Site-ul Gsar.ro  aparține Gradinitei Americano Romane Crinul. Prin acest document dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării Site-ului Gsar.ro .  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, Gsar.ro  are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre voi. 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct, cum sunt: nume și prenume, telefon, email.

Cum ne puteți contacta?

Adresa: Oradea, str. Clujului nr.6, jud. Bihor, email: contact@gsar.ro

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Organizația noastră decide cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, fiind responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Noi colectăm numele, prenumele, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă transmite, cu consimțământul dumneavoastră, informații despre oferte, proiecte, alte activități ale organizației noastre.

Noi colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email și numărul de telefon pentru a individualiza comunicarea ulterioară și pentru a putea răspunde solicitărilor legate de activitățile copilului dumneavoastră .

De la cine și cum colectăm datele dumneavoastră personale?

Colectăm datele personale precizate direct de la dumneavoastră, prin folosirea unui formular de contact. În momentul completării formularului, dumneavoastră furnizați aceste date în mod voluntar.

Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza unor interese care sunt legitime și reale. Prelucrarea se referă la datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați prin completarea formularului de contact.

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale cum sunt: firme de contabilitate/salarizare, ssm/isu ori către autoritățile publice centrale/locale

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare.

Ștergem datele dumneavoastră în termen de 3 ani de la data la care relația dintre noi se încheie (este termenul maxim de prescriere al unui eventual drept de creanță).

Am implementat măsuri organizatorice tehnice adecvate pentru a crește siguranța datelor, împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale. Dacă avem certitudinea rezonabilă că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci: raportăm incidentul de securitate către managementul companiei și analizăm în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, informând persoana vizată dacă este cazul și depunân toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

Drepturile dumneavoastră:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului,
 • dreptul de accesla datele dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
 • dreptul de rectificarea datelor dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 • dreptul la ștergereadatelor dumneavoastră personale, când acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • dreptul de restricționare a prelucrării datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: când persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor, când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. Vă puteți exercita drepturile menționate anterior dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă puteți adresa în scris printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa sediului sau la adresa de email, cu o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

Definiții:

 • Date cu caracter personal  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare.
 • Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate
 • Restricționarea prelucrăriiînseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
 • Destinatarînseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • Consimțământal persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Acest site utilizează cookie-urile și vă solicită datele dvs. personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.